Contacteer ons
Tel:
winkelwagen
0 items - 0,00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

bvba Mevrouw LEF

Marktweg 9, 9300 aalst

www.mevrouwlef.be

info@mevrouwlef.be

BE 0681.510.815

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Mevrouw LEF, een bvba met maatschappelijke zetel Marktweg 9, 9300 Aalst, ondernemingsnummer BE0681.510.815. Mevrouw LEF (hierna ‘Mevrouw LEF’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘Klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Mevrouw LEF moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Mevrouw LEF aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Voor de levering per post worden portokosten aangerekend.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mevrouw LEF niet. Mevrouw LEF is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Mevrouw LEF is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via e-mail: info@mevrouwlef.be

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Mevrouw LEF. Mevrouw LEF kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen     

Hoe gaat de Klant te werk:

 1. Hij kies een artikel;
 2. Hij voegt het toe aan zijn winkelmandje;
 3. Hij bevestigt zijn winkelmandje en drukt op ‘kassa’;
 4. Hij kies zijn leveringswijze;
 5. Hij geeft zijn facturerings- en verzendadres;
 6. Bij ‘Mijn betaling’ vindt hij een overzicht van zijn facturerings- en verzendadres;
 7. Hij kiest er ook zijn betaalmethode;
 8. Hij volgt de stappen voor de betaling en werkt zijn betaling af;
 9. Hij zal ook gevraagd worden de Voorwaarden te aanvaarden;
 10. Indien de Klant de betaling heeft uitgevoerd, dan krijgt hij hiervan een bevestigingsmail. Op het moment dat de bestelling wordt verstuurd ontvangt de Klant van Mevrouw LEF een e-mail.

Alle bestellingen zijn afhankelijk van eventuele voorraadfluctuaties. Wanneer het artikel niet voorradig is, zal Mevrouw LEF de Klant informeren via e-mail of ander digitaal communicatiemiddel en heeft Mevrouw LEF het recht om de bestelling te annuleren. Zodra de betaling werd ontvangen, is het voor de Klant niet meer mogelijk de bestelling aan te passen. Mevrouw LEF kan op dat moment ook niet meer ingrijpen op het opgegeven leveringsadres of de leveringsmethode. Op dat moment is de bestelling in verwerking en zal die binnen de 7 werkdagen beschikbaar zijn op het door de Klant gekozen adres.

Betaling: voor de afhandeling van de online betaling werkt Mevrouw LEF samen met Mollie. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: Bancontact, Paypal Ideal en kredietkaart. Er worden hiervoor geen extra kosten aangerekend. Mevrouw LEF heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij Mevrouw LEF. Mevrouw LEF is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Leveringen in België, Nederland en Luxemburg worden verzorgd door Bpost.

Bestellingen worden niet verzonden of geleverd op weekends en feestdagen. Als een levering een vertraging lijdt  wordt de klant zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte gesteld.

Aangezien Mevrouw LEF momenteel in een proeffase zit, kan Mevrouw LEF niet garanderen dat alle websitefuncties al goed werken. Daarom garandeert Mevrouw LEF geen goede werking van de  webshop en de foutloze interactie tussen de webshop en de IT-systemen van de klanten.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Mevrouw LEF. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Mevrouw LEF te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van Klant artikelen online aankopen bij Mevrouw LEF.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Mevrouw LEF (Marktweg 9, 9300 Aalst, info@mevrouwlef.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Mevrouw LEF heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Mevrouw LEF, Marktweg 9, 9300 Aalst).  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Mevrouw LEF zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde is verminderd, behoudt Mevrouw LEF zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Mevrouw LEF alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Mevrouw LEF op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Mevrouw LEF wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Mevrouw LEF geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Mevrouw LEF betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anders heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • gedragen, bevuilde, beschadigde, gewassen of onvolledige artikelen;
 • artikelen waarvan het etiket is verwijderd;
 • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere.

Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan is, behoudt Mevrouw LEF  zich het recht de artikelen naar de afzender terug te sturen.

Ruilen is alleen mogelijk binnen hetzelfde product. Alle producten zijn unisex en bestaan slechts in één maat (taille unique). De afmetingen van de kledingstukken staan steeds vermeld bij de productbeschrijving. Heeft de Klant specifieke wensen, dan kan hij altijd een e-mail sturen met zijn vragen.

 

Artikel 8: Garantie   

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de klanten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de Klant wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Mevrouw LEF via e-mail en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Mevrouw LEF.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Mevrouw LEF zo snel mogelijk inlichten via e-mail. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst 

Mevrouw LEF is bereikbaar via e-mail op info@mevrouwlef.be of per post op het volgende adres Marktweg 9, 9300 Aalst . Eventuele klachten kunnen hier gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Mevrouw LEF beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 EURO per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Mevrouw LEF zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Mevrouw LEF respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Mevrouw LEF om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de Voorwaarden van Mevrouw LEF. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.